Carrer Creus s/n, 07550 Son Servera

AMBIENT DE JUGAM A SER

Un altre dels ambients d’aprenentatge és el de: Jugam a ser, on es preten afavorir el desenvolupament del joc simbòlic. Aquest, és un tipus de joc on els infants imiten, recreen o inventen situacions de la vida quotidiana i els permet comprendre i interioritzar diferents rols i relacions socials.

Aquest ambient afavoreix a que els infants assoleixin seguretat afectiva i emocional i es formin una imtage positiva de si mateixos, fa que progressin en la comunicació i expressió oral ajustada a diferents situacions, que mostrin iniciativa, fomentin habilitats de la vida pràctica així com també l’autonomia. A més, fomenta la convivència, el joc en grup i el respecte.

Aquí us deixam unes fotografies de les propostes d’aquests mesos: Jugam a ser